Utvecklingssamtal- uppföljnings samtal- lönesamtal 


Processen är delat på tre steg

Utvecklingssamtal- arbetsuppgifterna, arbetssituationen och mål diskuteras.

Syftet med samtalet är att ge feedback och att utveckla både medarbetaren och verksamheten. Utvecklingssamtalet är ett redskap när medarbetare och chef ska komma överens om hur verksamheten konkret ska föras framåt. Tillsammans diskuteras arbetsuppgifterna, arbetssituationen och hur det är tänkt att det ska se ut i framtiden.

Samtalet syftar även till att säkerställa att medarbetarens insatser är kopplade till företagets värderingar och att det finns en gemensam målbild.


Uppföljningssamtal- arbetsuppgifterna, arbetssituationen och mål följs upp. Syftet med samtalet är att följa upp det som kom överens om i utvecklingssamtalet. Hur har det gått och behövs det någon mer utveckling för att nå det som kommits överens om. Uppföljningssamtalet sker ca 5 månader efter utvecklingssamtalet.


Lönesamtal- återkoppling på utveckling- och uppföljningssamtal kopplas till lönesamtal. Syftet med samtalet är att arbetsgivaren ska ge feedback på utfört arbete sedan den förra lönerevisionen och ett tillfälle för medarbetare och chef att gemensamt följa upp överenskommelser och mål som satts vid utvecklingssamtalet. Lönesamtalet utförs på separat dokument. Lönesamtalet sker ca 2 månader efter uppföljningssamtalet.

Samtliga samtal får medarbetaren kopia på.

Utvecklingssamtal 2024

Kategorier:

K1: Hur har det gått?

K2: Företagets värderingar/mål/utveckling

K3: Kompetens/utveckling

K4: Åtaganden/ansvar/inflytande

K5: Samarbete/ kommunikation

K6: Arbetsmiljö

Övrigt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K1: Hur har det gått?

K2: Företagets värderingar/mål/utveckling

K3: Kompetens/utveckling

K4: Åtaganden/ansvar/inflytande

K5: Samarbete/ kommunikation

K6: Arbetsmiljö

Övrigt